1. KURULUŞ
Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı TAKSİM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ dir.

3. AMAÇ VE KONU

Yürürlükteki mevuat çerçevesinde resmi ve özel,gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkulün,gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlık hak ve faydaların
belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri ile gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki
durumunun analizi, gayrimenkulerle ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi,boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi,en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi
alanlarda danışmanlık hizmeti vermek ve Şirket amaç ve konusuna uygun olarak emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla her türlü gayrimenkulü satın
alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve irtifak intifa sükna hakları gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni hak tesis edebilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Gayrimenkuller
üzerinde lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir. Gerektiğinde bunları devralabilir, terk ve devredebilir ve 10.1.2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında
yazılı olan diğer işler.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi’dir.
Adresi BÜYÜKDERE CAD.RAŞİT RIZA SK. NO.4 AHMET ESİN İŞM.K.1 D.4 ŞİŞLİ/İSTANBUL ‘dir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil
ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız’dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 6 –
Şirketin Sermayesi 100,00 (Yüz) TL değerinde 10.000 (Onbin ) paya ayrılmış 1.000.000,00 (Bir milyon )TL dir. Bunun ;
5.000 Paya karşılık olan 500.000,00 TL OSMAN KUZUCUK
5.000 Paya karşılık olan 500.000,00 TL EMİR ÖNER
Eski sermayeyi oluşturan 215.000.TL(İkiyüzonbeşbinTL)’si tamamen ödenmiştir. Bu kez
arttırılan 785.000.TL(Yediyüzseksenbeşbin TL)’ ortaklar tarafından nakten ödenmiştir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim
Kurulu süresi 1 – 3 yıl arasıdır.
Türkiye Uyruklu 229******96 Kimlik No’lu , BURSA / YILDIRIM adresinde ikamet eden, OSMAN KUZUCUK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 138******28 Kimlik No’lu , BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, EMİR ÖNER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. DENETÇİLER

*********** Mersis No’lu, merkez adresi F.K.GÖKAY CAD.OKUL SOK.NO:1/E ALTUNİZADE SİT.E BLOK D:16 ÜSKÜDAR/İSTANBUL olan YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2020 – 31.12.2020
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

25.12.2023 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 229******96 Kimlik No’lu , BURSA / YILDIRIM adresinde ikamet eden, OSMAN KUZUCUK (1. DERECE) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

25.12.2023 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 138******28 Kimlik No’lu , BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, EMİR ÖNER (1. DERECE) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:
7.1.2022 tarihine kadar EMİR ÖNER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL

12. İLAN


13. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o
senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI


15. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

16. KANUNİ HÜKÜMLER
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No

1

Kurucu

SABAHET ÇİNAR

Uyruk

TÜRKİYE

İmza