1. KURULUŞ
Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

2. ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin unvanı TAKSİM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ dir.

3. AMAÇ VE KONU
Yürürlükteki mevuat çerçevesinde resmi ve özel,gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkulün,gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlık hak ve faydıların
belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri ile gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması fizibilite çalışması,gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki
durumunun analizi,gayrimenkulerle ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi,boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi,en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi
alanlarda danışmanlık hizmeti vermek ve Şirket amaç ve konusuna uygun olarak emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla her türlü gayrimenkulü satın
alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve irtifak intifa sükna hakları gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni hak tesis edebilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Gayrimenkuller
üzerinde lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir. Gerektiğinde bunları devralabilir, terk ve devredebilir ve 10.1.2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında
yazılı olan diğer işler.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi’dir.
Adresi BÜYÜKDERE CAD.RAŞİT RIZA SK. NO.4 AHMET ESİN İŞM.K.1 D.4 ŞİŞLİ/İSTANBUL ‘dir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil
ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız’dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim
Kurulu süresi 1 – 3 yıl arasıdır.
466******56 Kimlik No’lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, HÜSEYİN ÇİNAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
426******12 Kimlik No’lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET FERHAN KAPTAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. DENETÇİLER
*********** Mersis No’lu, merkez adresi 29.EKİM CAD.NO.3 İSTANBUL VİZYON PARK A-1 BLOK K.8 NO.86 olan ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2019 – 31.12.2019
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI
Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
26.5.2020 tarihine kadar 466******56 Kimlik No’lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, HÜSEYİN ÇİNAR Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

11. GENEL KURUL

12. İLAN

13. HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o
senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

15. YEDEK AKÇE
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No
1 SABAHET ÇİNAR TÜRKİYE 467******96

16. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No:

     1

Kurucu:

SABAHET ÇİNAR

Uyruk:

TÜRKİYE

İmza:

…………………….